CARRERS LITERARIS A CASTELLÓ DE LA PLANA


Anem a:

• Cercar informació dels escriptors que donen nom als nostres carrers.
• Preparar-ne una biografia resumida amb una línia del temps.
• Cercar i seleccionar fragments de les seues obres.
• Confeccionar un mapa en Google *Maps amb els carrers d'escriptors.
• Dissenyar un recorregut literari per la nostra ciutat.

Mètode de treball:

FASE 1:
• Els alumnes s'organitzaran en parelles.
• Cada parella tindrà assignats diversos carrers amb nom d'escriptor.
• Les parelles prepararan un document de text per cada carrer/escriptor.
(sota s'expliquen les característiques del document)
FASE 2:
• Es formaran grups de dues parelles, és a dir, quatre alumnes.
• Cada grup localitzarà en un mapa els carrers que els corresponen.
FASE 3:
• Els grups exposaran els seus mapes a la resta de la classe; amb la suma de
tots ells es confeccionarà un mapa digital en Google maps. (Mapes de Google)
• Sobre aquest mapa, cada grup enllaçarà els documents que
corresponen als carrers que han treballat.
• Se seleccionarà un grup de carrers que permeta un recorregut literari a peu.

FASE 4:
• Eixida extraescolar per a realitzar l'itinerari dels “carrers literàries”
• Possibilitat de gravar en els carrers els fragments seleccionats de
cada autor.

Característiques del document realitzat per cada parella

Cada parella elaborarà un document per cadascun dels carrers que li han
tocat. El document que prepararà cada parella tindrà els següents
apartats:
• Biografia de l'escriptor: Entre cinc i deu línies. Haurà d'incloure una
bibliografia que apunte almenys dues fonts diferents d'informació.
• Línia del temps: Inclourà els moments més importants de la
biografia de l'autor de forma gràfica (línia o esquema). Veure instruccions.
• Obres: S'esmentaran les obres més importants de l'autor. Pot
incloure una breu descripció de les més destacades.
• Antologia: S'arreplegaran fragments de l'obra de l'autor. Poden ser
fragments de diverses obres o de la mateixa. Podeu trobar els textos a la xarxa.
• Opcionalment, es podrà esmentar la localització del carrer o
incrustar un mapa o imatge de la seua ubicació.

Format del document

• Els documents s'han de realitzar en format digital (*Openoffice,
Microsoft Word, Google *docs). Una vegada acabats s'enviaran al
professor per a la seua supervisió, bé per correu electrònic o a través de
Google *docs.
• Existeix la possibilitat d'utilitzar directament la pàgina del wiki que
hem preparat per a l'activitat:
http://callejarioscastello.wikispaces.com
• En aquesta web es pot crear una pàgina amb el nom de l'escriptor/calle,
que posteriorment s'enllaçarà des del llistat de carrers.
• Si hi ha qualsevol dubte, consulteu amb el professor.

Increment de la nota

• Realitzar una línia del temps en *Dipity (http://www.dipity.com/). Veure instruccions.
• Escenificar algun fragment en el carrer per a gravar-ho.
• Cercar informació sobre la història d'aquests carrers.

Prof: Guillem Miró. 2011